149 km of virtual challenges ~ april 2021.

May 15, 2021

Výzvy... to je niečo, čo vo svojom živote potrebujem a čo ma veľmi motivuje. Dlho som rozmýšľala, do čoho by som sa aj v tejto dobe mohla pustiť a v momente, kedy sa mi naskytla príležitosť zapojiť sa do virtuálnej challenge The Conqueror, neváhala som ani chvíľku. Už som približne vedela, čo od toho očakávať, keďže som už jednu virtuálnu challenge v minulosti absolvovala, ale predsa len som sa na celý ten proces tešila.

Challenges... that's something I really need in my life, not only because they motivate me, but also because they are helping me grow as a person. For a long time I'd been thinking what challenge I could do - even in this "lockdown" times - and than I got the opportunity to participate in the Virtual Challenge from The Conqueror. I roughly knew what to expect, as I'd already completed one virtual challenge in the past, but still ... I was really looking forward to the whole process.

#conqueror ~ partly sponsored

Do prvej výzvy som sa zapojila 5. apríla, dva dni pred svojimi narodeninami. V priebehu 24 hodín som sa rozhodla zapojiť rovno aj do druhej výzvy (a dať si tak aj narodeninový darček od seba pre seba) a po zaplatení som sa do toho rovno pustila. V aplikácii Conqueror je možné robiť súčasne aj viacero výziev a každý sa môže sám rozhodnúť, či si každú splnenú vzdialenosť zapíše do oboch (viacerých) súčasne, alebo iba do jednej. Jeden 5-kilometrový beh vám tak môže dať 5km do jednej výzvy, alebo 5km do každej z nich. Ja osobne som sa rozhodla robiť obe výzvy súčasne, ale vzdialenosti si zapisovať stále len do jednej z nich, takže reálne som za tých 22 dní splnila 149km (namiesto 75, ak by som si ich zapisovala do oboch naraz).

I joined the first challenge on April 5, two days before my birthday. In the next 24 hours, I decided to join another one and thus give myself an early b-day present. In the Conqueror app, it is possible to do several challenges at the same time, and you can decide for yourself whether you want to post completed distance in both (several) at the same time, or only into one. One 5km run can give you 5km to one challenge, or 5km to each of them. I decided to do both challenges at the same time, but I only put each distance in one at the time. So in reality I completed 149 km in those 22 days (instead of 75, if I put each distance in both at the same time).

Cesta k cieľu ~ To the finish line

Conqueror má svoju vlastnú aplikáciu ("The Conqueror"), v ktorej sa nachádzajú všetky challenges, ktoré ste v minulosti splnili a aj v súčasnosti plníte. Je dostupná pre Android aj pre iOS, takže problém s jej inštaláciou by nemal nastať - ak si však chcete byť úplne istý, nainštalovať si ju môžete ešte predtým, než si akúkoľvek výzvu od Conqueror kúpite. Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie si vytvoríte konto, ktoré je zadarmo a po zakúpení konkrétnej výzvy vám na e-mail príde prihlasovací kód, prostredníctvom ktorého sa v sekcii "Join a challenge" do výzvy zapojíte. 

Pri prihlasovaní sa už do konkrétnej challenge si v aplikácii vždy zvolíte aj časové rozhranie, za ktoré chcete výzvu splniť (to je potom možné počas plnenia výzvy aj meniť). Je možné zvoliť si od 1 týždňa do 18 mesiacov, takže času je naozaj dosť. Ja som si pre splnenie oboch výziev zvolila 4 týždne - teda 28 dní, avšak už po prvých troch dňoch som vedela, že to pravdepodobne splním aj o niečo skôr. Navyše vám aplikácia pri prihlasovaní sa do výzvy ponúka aj možnosť vytvoriť si tím, v rámci ktorého môžete výzvu plniť spoločne a každý člen tímu prispieva vzdialenosťami zo svojho vlastného konta.

Conqueror has its own application ("The Conqueror"), which contains all challenges that you've already completed and those you're still doing. It's available for both Android and iOS, so there shouldn't be a problem with the installation - but if you want to be absolutely sure, you can install it before you buy any of the challenges. After downloading and installing the app, you have to create an account (which is for free), and after purchasing a specific challenge, you will receive an e-mail with code, so that you can join that challenge - in "Join a challenge" section.

After joining the challenge, you have to choose a time frame - in which you want to complete the challenge (you can change it afterwards). You can choose from 1 week to 18 months, so there is really a plenty of time. For my two challenges, I chose 4 week - 28 days - but after the first three days I already knew, that I'll complete them in less that that. In addition, when joining a challenge, the application also offers you the opportunity to create a team with other people and each team member contributes on challenge from their own account.


Aplikácia spolupracuje s rôznymi ďalšími aplikáciami (ako napr. Garmin, Fitbit, RunKeeper, Strava, UnderArmour Connected Fitness), avšak nespolupracuje s aplikáciou Zepp, ktorú používam ja, pretože mám hodinky od Amazfit-u, ale vždy je tam možnosť zapisovať si vzdialenosti aj manuálne a nemusíte si tieto aplikácie ani prepojiť. Veľmi milo ma prekvapila možnosť previesť si akékoľvek cvičenie na kilometre pomocou tabuľky, na ktorú aplikácia Conqueror pri každom zápise vzdialenosti odkazuje. Každý jeden tréning vás tak priblíži k vášmu cieľu. Práve toto som ja osobne využívala veľmi často, pretože okrem behu a prechádzok som sa konečne naplno pustila aj do svojich MMA (kickboxových) a silových tréningov (a taký jeden tréning kickboxu na lapách mi pridal takmer 15km). 

Počas plnenia výzvy v aplikácii presne vidíte, kde sa nachádzate a vidíte takisto aj ostatných prihlásených (môžete sa takto s kamarátmi dokonca aj motivovať či predbiehať). Nachádza sa tam aj funkcia "street view", ktorá funguje presne tak, ako Google Maps, a vy tak vidíte aj krajinu okolo seba. Okrem motivácie a krásnej medaile na konci má každá výzva od Conqueror aj inú pridanú hodnotu - a to vysadený reálny strom vždy, keď splníte 20% svojej cesty. Za jednu výzvu tak vďaka vám vysadia 5 reálnych stromov.

You can connect the app with other applications (such as Garmin, Fitbit, RunKeeper, Strava, UnderArmour Connected Fitness). Unfortunately, I'm using the Zepp app, which you cannot connect, but there is always an option to add all distances manually - so if you don't want to, you don't even need to connect those apps. I was very suprised that the app supports converting any workout that you do into a distances - kilometes or miles - using a conversion chart (link is in the app). That is exactly what I used very very often, because in addition to running and walking, I finally got back to my MMA (kickboxing) and strength trainings. 

While completing the challenge, in the app you can see exactly where you are and you also see other logged-in users. There's also a "street view" feature that works exactly like Google Maps, so you can also see the landscape around you. In addition to motivation and a beautiful medal at the end, each challenge has one other added value - a real tree planted every time you complete 20% of your journey.


Hmotné aj nehmotné radosti ~ Material and non-material pleasures

Ďalšia z vecí, na ktoré som sa počas plnenia výzvy tešila, boli pohľadnice. Každá výzva má už vopred daný počet pohľadníc, ktoré si "odkryjete" na ceste do cieľa. Vždy vám vyskočia v aplikácii a takisto prídu aj na e-mail. Mt Fuji Challenge mala 6 pohľadníc, Giza Pyramids Challenge 5 a vždy som sa z nich dozvedela veľa nových vecí - o faraónoch či pyramídach aj to, čo som ešte nevedela (a to som sa im počas štúdia histórie na bakalárskom stupni a počas učenia sa na štátnice dosť venovala). 

No a samozrejme medaile. Tie sa k vám na cestu vydajú až po skončení výzvy a sú naozaj nádherné. Dosť ťažké a detailne spracované - veď na fotkách to vidíte aj sami. Určite si u mňa nájdu svoje čestné miesto - hneď vedľa tých zo Spartan Race, aby som sa na nich mohla vždy pozerať a motivovať sa, že všetko čo ma v živote stretne - každá jedna výzva - ma vždy posunie vpred. Čo sa týka času, za ktorý mi domov dorazili, tak prvej to trvalo 12 dní a tej druhej 16 dní.

Another thing I looked forward to while doing the challenges were postcards. Each challenge already has a predetermined number of postcards, which you "discover" on the way to the finish line. They will always pop up in the app and also come to you by e-mail. Mt Fuji Challenge has 6 postcards, Giza Pyramids Challenge has 5 and I always learned a lot from them - for example about pharaohs and pyramids or Japanese history and culture.

And there are - of course - also the medals. They will be send to you only after you complete the whole challenge and they are really beautiful - quite heavy and very detailed. I'm looking forward to put them right next to those from Spartan Race so I can see them all the time. The first medal came to me 12 days after dispatching, the second 16 days after dispatching.

Niečo pre každého ~ Something for everybody

Bezpochyby si z množstva výzviev, ktoré The Conqueror ponúka, vyberie niečo naozaj každý. Ja sama som si už vytipovala niekoľko ďalších, do ktorých by som sa v najbližších mesiacoch chcela zapojiť. Najkratšiu vzdialenosť, ktorú The Conqueror má, je 34 km English Channel Challenge, pre mňa je to momentálne ale prikrátke, haha. Najdlhšia vzdialenosť je Pacific Crest Trail Challenge, ktorá má 4000 km. Niekto samozrejme nemusí pozerať na vzdialenosti, ale na to, kde sa výzvy "odohrávajú" a aké destinácie vám ich plnením priblížia. To bolo aj v mojom prípade asi to hlavné, podľa čoho som si ich volila - Mt Fuji pretože japonská kultúra mi je prostredníctvom Koryu Uchinadi veľmi blízka, a Giza Pyramids pretože história Egypta je pre mňa naozaj zaujímavou a keď sme tam boli na dovolenke, tak práve pyramídy sme navštíviť nemohli - z dôvodu nepokojov v Káhire (konali sa tam vtedy nejaké voľby).

Ak by ste si z ich výziev niektoú vybrali a zaujala vás natoľko, že sa rozhodnete ju vyskúšať, nezabudnite použiť môj zľavový kód (buď cez tento odkaz), alebo v objednávke zadáte samotný kód (rfho44nfqrgder), ktorý vám ušetrí 10% z ktorejkoľvek výzvy.

I truly think, that The Conqueror has something for everybody. I've already selected a few other challenges in which I would love to participate in the upcoming months. The shortest distance is 34 km English Channel Challenge. The longest distance is the Pacific Crest Trail Challenge (4000 km). Of course, not everybody has to look at distances, but at where the challenges "take place". In my case, that was probably the main reason why I chose these two - Mt Fuji because Japanese culture is very close to me through Koryu Uchinadi, and the Giza Pyramids because the history of Egypt is really interesting for me and when we were there on vacation few years ago, we didn't visited them - due to the riots in Cairo (there were some elections at that time).

So if you decided to undertake any one of them, don't forget to use my discount code - through this link - or add the code "rfho44nfqrgder" to your order. This will save you 10% off any of the challenges.

Ďalšie body, ktoré sa do článku nevošli ~ Other stuff I haven't mentioned yet

 • cvičíte kedy chcete a kde chcete (momentálne kľudne aj počas školy - ja osobne som takto nie raz na prechádzke počúvala z mobilu prednášky)
 • môžete objaviť aj iné aplikácie, vďaka ktorým si beh či prechádzku užijete ešte viac - napr. Zombies, Run!
 • je to skvelý spôsob, ako si aj v tejto lockdownovej dobe užiť potréningové endorfíny
 • pre mňa to bola skvelá možnosť konečne sa vrátiť do tréningového režimu a zároveň aj niečo, na čo som sa vždy tešila - že sa potom na mapke posuniem o čosi bližšie k cieľu - a uvedomila som si, že presne tak je to aj v živote 
 • Conqueror komunita vo facebookovej skupine - k tomuto bodu by som sa tiež veľmi rada vyjadrila, pretože už som bola v rôznych takýchto facebookových motivačných skupinách, avšak vždy sa to skončilo tým, že som si napokon príspevky dala buď skryť, alebo som zo skupiny úplne odišla... každopádne som bola veľmi milo prekvapená touto skupinou a atmosférou, ktorú vytvára - čítam každý príspevok a dokonca som sa už niekoľkokrát aj zapojila a niečo komentovala, čo sa mne osobne teda nestáva až tak často 
 • práve pred pár dňami mi v mailovej schránke pristál e-mail o novej výzve, kde spomenuli, že odteraz môžeme očakávať novú výzvu každé 2-4 týždne, na čo sa veľmi teším
 • aby sa nepovedalo, haha, tak aj ja som sa už zapojila do ďalšej z výziev - a to do Ring Road Challenge (tiež z konkrétneho dôvodu, o ktorom vám ale poviem viac v článku v rámci Blogtobra 2021), ktorá má 1332,5 km

 • you can train when and where you want to
 • you can also discover other apps and thus enjoy running or walking even more - e.g. Zombies, Run!
 • it's a great way to enjoy training endorphins even in this lockdown time
 • it was a great opportunity for me to finally get back to training mode and at the same time it was something I was always looking forward to - that at the end of the day (or training session) I would move closer to the finish line (like in everyday life - one step at the time)
 • Conqueror Facebook Group community - this is something I have to mention, because I've been in a lot of similar FB groups and it always end up me finally muted the posts or me leaving the group altogether ... anyway, I was very pleasantly surprised by this group and the atmosphere it creates - I read every post and I even enjoy reading it
 • just a few days ago I received an e-mail in which they announced, that we can expect new challenge every 2-4 weeks
 • and last but not least, I also need to mention, that I already joined another challenge - Ring Road Challenge (1332,5 km) and I'm really enjoying it!

Ak by ste teda chceli vyskúšať niečo nové, lákajú vás výzvy a napokon by ste doma chceli mať aj pripomienku vo forme medaile, určite sa do týchto výziev zapojte. Nezabudnite na zľavový kód (rfho44nfqrgder), s ktorým ušetrite 10% a kľudne mi do komentárov dajte vedieť, či ste sa už niekedy do niečoho takéto pustili a prípadne, aké ste z toho mali pocity. Zatiaľ sa majte krásne a užívajte si toto krajšie a teplejšie počasie!

Post a Comment